AGB

Generelle forretningsbetingelser§ 1 Anvendelsesområde

For forretningsforbindelsen mellem A&M skruehandelsvirksomhed mbH og kunden er udelukkende underlagt følgende generelle vilkår og betingelser i den version, der er gældende på ordretidspunktet. A&M Kolben Handelsgesellschaft mbH anerkender ingen afvigende forhold fra købers side.


§ 2 Kontraktindgåelse

Din ordre repræsenterer et tilbud til os om at indgå en købskontrakt Hvis du afgiver en ordre hos A&M skruehandelsvirksomhed mbH Hvis du afgiver en ordre, sender vi dig en e-mail, der bekræfter, at vi har modtaget din ordre. Denne ordrebekræftelse udgør ikke accept af dit tilbud, men har kun til formål at informere dig om, at vi har modtaget din ordre. En købsaftale indgås først, når vi skriftligt bekræfter accept af din ordre (ordrebekræftelse), eller når varerne er afsendt.


§ 3 Afbestillingsregler

Kun forbrugere har fjorten dages fortrydelsesret.

fortrydelsesret
Forbrugere har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive grunde. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig navngivet tredjemand, som ikke er transportøren, tog varerne i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (A&M Kolben Handelsgesellschaft mbH, Am Simonshöfchen, 27, 42327 Wuppertal, Tyskland, info@online-schrauben.de, telefon: 0202280770, fax: 02022807769) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular, selvom dette ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra yderligere omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, som vi tilbyder) for at blive tilbagebetalt med det samme og kl. senest inden fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre noget andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer som følge af denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har sendt varerne retur, alt efter hvad der er først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du meddeler os din annullering af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden 14 dages fristen er udløbet. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. For varer, der normalt ikke kan returneres med posten på grund af deres art, er prisen 5,95 EUR. Du hæfter kun for varens værditab, hvis dette værditab skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Eksempel på fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

– Til A&M Screws Handelsgesellschaft mbH, Simonshöfchen, 27, 42327 Wuppertal, Tyskland, info@online-schrauben.de, Fax: 02022807769

– Jeg/vi (*) ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende
Varer (*)/levering af følgende service (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Navn på forbruger(e)

– Forbrugerens/forbrugernes adresse

– Forbrugerens underskrift (kun for papirmeddelelse)

– Dato

(*) Det ikke gældende overstreges.
§ 4 Levering

Medmindre andet er aftalt, sker levering til den af ​​kunden angivne leveringsadresse. Hvis A&M Screws Handelsgesellschaft mbH under behandlingen af ​​din ordre opdager, at de produkter, du har bestilt, ikke er tilgængelige, vil du blive informeret separat via e-mail. Hvis A&M Screws Handelsgesellschaft mbH ikke er i stand til at levere de bestilte varer uden egen skyld, fordi leverandøren af A&M skruehandelsvirksomhed mbH ikke har opfyldt sine kontraktlige forpligtelser A&M skruehandelsvirksomhed mbH kunden er berettiget til at træde tilbage fra kontrakten. I dette tilfælde vil kunden straks blive informeret om, at det bestilte produkt ikke er tilgængeligt. Kundens juridiske rettigheder forbliver upåvirket.

Hvis levering til kunden ikke er mulig, fordi kunden ikke kan findes på den af ​​ham angivne leveringsadresse, afholder kunden omkostningerne for den mislykkede levering.§ 5 Forfaldsdato og betaling, misligholdelse

Kunden kan betale købsprisen via PayPal, efterkrav, kreditkort eller forudbetaling. For faste kunder er der en maks. grænse, op til hvilket køb på konto er muligt. Denne grænse gælder for hele kundekontoen og tager også højde for udestående beløb fra tidligere fakturaordrer. Ved betaling med faktura og i andre tilfælde, hvor der er en legitim grund, kontrolleres og vurderes varerne A&M skruehandelsvirksomhed mbH de data, som køberen har leveret og om nødvendigt opretholder en dataudveksling med Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstr. 18, 22761 Hamburg, Tyskland eller med Coface Kreditversicherung AG, PO Box 1209, 55002 Mainz A&M skruehandelsvirksomhed mbH forbeholder sig retten til ikke at tilbyde visse betalingsmetoder i enkelte tilfælde.

Hvis kunden misligholder betalingen, er dette tilfældet A&M skruehandelsvirksomhed mbH berettiget til at kræve morarenter på 5 % over den årlige basisrentesats, som Den Europæiske Centralbank har annonceret. Hvis A&M skruehandelsvirksomhed mbH større skade forårsaget af forsinkelsen kan bevises A&M skruehandelsvirksomhed mbH berettiget til at hævde dette.§ 6 Modregning, tilbageholdelse

Køber har kun ret til modregning, hvis hans modkrav er lovligt fastslået eller godkendt A&M skruehandelsvirksomhed mbH er ubestridte. Derudover er han kun bemyndiget til at udøve tilbageholdelsesret i det omfang, hans modkrav bygger på samme kontraktforhold.


§ 7 Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver ejendom indtil fuld betaling er sket A&M skruehandelsvirksomhed mbH


§ 8 Ansvar for mangler

er en af A&M skruehandelsvirksomhed mbH fejl på de købte varer A&M skruehandelsvirksomhed mbH berettiget til at afhjælpe manglen eller til at levere en erstatning efter eget skøn. Er A&M skruehandelsvirksomhed mbH Såfremt køber ikke er villig eller ude af stand til at afhjælpe manglen/omleveringsleverancen, eller hvis denne forsinkes ud over en rimelig periode af årsager, som sælger er ansvarlig for, eller hvis afhjælpningen af ​​manglen/erstatningsleverancen på anden måde udebliver, køber er berettiget til at træde tilbage fra kontrakten efter eget skøn for at kræve et tilsvarende afslag i købesummen.

Medmindre andet er angivet nedenfor, er yderligere krav fra køber - uanset de juridiske grunde - udelukket. A&M skruehandelsvirksomhed mbH er derfor ikke ansvarlig for skader, der ikke er opstået på selve leveringsvaren; Sælger hæfter i særdeleshed ikke for tabt fortjeneste eller andre økonomiske tab for kunden. For så vidt angår ansvaret for A&M skruehandelsvirksomhed mbH er udelukket eller begrænset, gælder dette også det personlige ansvar for medarbejdere, repræsentanter og stedfortrædere.

Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvis årsagen til skaden er begrundet i forsæt eller groft uagtsomhed. Endvidere gælder det ikke, hvis kunden gør krav i henhold til produktansvarslovens §§ 1 og 4 gældende, krav på grund af manglende garanteret funktion eller erstatningskrav på grund af manglende opfyldelse i henhold til §§ 463 og 480, stk. den tyske civillovbog (BGB). Det samme gælder i tilfælde af initial manglende evne eller umulighed.§ 9 DATABESKYTTELSE

Data beskyttelse

Vi er meget glade for din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har en særlig høj prioritet for forvaltningen af A&M skruehandelsvirksomhed mbH. Brug af hjemmesiden for A&M skruehandelsvirksomhed mbH er generelt muligt uden at give nogen personlige data. Men hvis en registreret ønsker at bruge vores virksomheds særlige tjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendig. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi som udgangspunkt samtykke fra den registrerede.
Behandling af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret, sker altid i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med A&M skruehandelsvirksomhed mbH gældende landespecifikke databeskyttelsesforskrifter. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Endvidere informeres de registrerede om de rettigheder, de er berettiget til, ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.
Det A&M skruehandelsvirksomhed mbH Har som behandlingsansvarlig implementeret adskillige tekniske og organisatoriske tiltag for at sikre den mest mulige fuldstændige beskyttelse af de personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Internetbaserede datatransmissioner kan dog generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund står enhver registreret frit for at overføre personoplysninger til os på alternative måder, for eksempel via telefon.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra A&M skruehandelsvirksomhed mbH er baseret på de termer, som den europæiske lovgiver bruger for direktiver og forordninger, når de udsteder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare de anvendte udtryk på forhånd. Vi bruger blandt andet følgende udtryk i denne databeskyttelseserklæring:
• a) personlige data
Persondata er enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter "den registrerede"). En fysisk person anses for at være identificerbar, hvis han eller hun kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til et eller flere særlige kendetegn, der udtrykker den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den fysiske person.
• b) berørt person
Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige.
• c) Behandling
Behandling er enhver operation eller række af operationer, der udføres på personoplysninger, uanset om der er automatiseret eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, læsning, forespørgsel, brug, videregivelse ved transmission, distribution eller anden form for levering, tilpasning eller tilknytning, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.
• d) Begrænsning af behandling
Begrænsning af behandling er mærkning af opbevarede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling. • e) Profilering
Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især aspekter vedrørende arbejdsindsats, økonomisk situation, helbred, personlig Analyser eller forudsige præferencer, interesser, den fysiske persons pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.
• f) Pseudonymisering
Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan overdrages til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares adskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer at personoplysningerne ikke overdrages til en identificeret eller identificerbar fysisk person.
• g) Controller eller controller
Den behandlingsansvarlige eller -ansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, som alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formål og midler til behandling af personoplysninger. Hvis formålene og midlerne til en sådan behandling er bestemt af EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udnævnelse være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivningen.
• h) Processor
Databehandler er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
• i) Modtager
Modtageren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller anden instans, som personoplysninger videregives til, uanset om der er tale om tredjemand eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med en specifik efterforskningsopgave i henhold til EU- eller medlemsstatslovgivningen, betragtes dog ikke som modtagere.
• j) Tredjepart
Tredjemand er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysningerne under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte ansvar.
• k) Samtykke
Samtykke er enhver frivillig, informeret og utvetydig tilkendegivelse af ønsker fra den registrerede i en konkret sag i form af en erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling, hvorved den registrerede tilkendegiver, at han eller hun accepterer behandlingen af ​​personoplysninger. om ham eller hende er.

2. Navn og adresse på den behandlingsansvarlige

Den ansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der gælder i EU's medlemsstater og andre bestemmelser af databeskyttelseskarakter, er:
A&M skruehandelsvirksomhed mbH
Simonshöfchen 27
42327 Wuppertal
Tyskland
Tlf.: 49 (0202) 28077 - 0
E-mail: info@online-schrauben.de
Hjemmeside: www.online-schrauben.de

3. Cookies

Hjemmesiden for A&M skruehandelsvirksomhed mbH bruge cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.
Adskillige websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en tegnstreng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvori cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websteder og servere at skelne den registreredes individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En specifik internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-id.
Gennem brugen af cookies kan A&M skruehandelsvirksomhed mbH At give brugere af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden brug af cookies.
Ved hjælp af en cookie kan informationen og tilbuddene på vores hjemmeside optimeres til brugeren. Som allerede nævnt gør cookies os i stand til at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det nemmere for brugerne at bruge vores hjemmeside. For eksempel behøver brugeren af ​​et websted, der bruger cookies, ikke at indtaste deres adgangsdata igen, hver gang de besøger webstedet, fordi dette gøres af webstedet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien af ​​en indkøbskurv i onlineshoppen. Netbutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.
Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en passende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. Desuden kan cookies, der allerede er blevet indstillet, til enhver tid slettes ved hjælp af en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligvis ikke alle funktioner på vores hjemmeside, der er fuldt brugbare.

4. Indsamling af generelle data og informationer

Hjemmesiden for A&M skruehandelsvirksomhed mbH indsamler en række generelle data og informationer, hver gang hjemmesiden tilgås af en registreret eller et automatiseret system. Disse generelle data og informationer gemmes i serverens logfiler. Det, der kan registreres, er (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der bruges af adgangssystemet, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem tilgår vores websted (såkaldte henvisninger), (4) de underwebsteder, der er tilgængelige via et adgangssystem på vores websted, kontrolleres, (5) dato og tidspunkt for adgang til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af adgangssystemet og (8) andre lignende data og informationer, der tjener til at beskytte mod trusler i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.
Når du bruger disse generelle data og informationer, A&M skruehandelsvirksomhed mbH der kan ikke drages konklusioner om den pågældende person. Disse oplysninger er snarere nødvendige for (1) at levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside og annoncering for det, (3) sikre den langsigtede funktionalitet af vores informationsteknologisystemer og teknologien af vores hjemmeside og (4) for at give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og informationer bruges af A&M skruehandelsvirksomhed mbH Derfor vurderes det på den ene side statistisk og også med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de persondata vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personlige data leveret af en registreret.

5. Tilmelding på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges hjemmeside ved at afgive personoplysninger. Hvilke personoplysninger, der overføres til den behandlingsansvarlige, bestemmes af den respektive inputmaske, der anvendes til registreringen. De personoplysninger, som den registrerede indtaster, vil blive indsamlet og opbevaret udelukkende til intern brug af den dataansvarlige og til dennes egne formål. Den dataansvarlige kan sørge for, at oplysningerne videregives til en eller flere databehandlere, for eksempel en pakketjenesteudbyder, som også udelukkende anvender personoplysningerne til internt brug, der kan henføres til den dataansvarlige.
Ved registrering på den dataansvarliges hjemmeside gemmes også den IP-adresse, der er tildelt af den registreredes internetudbyder (ISP), samt dato og tidspunkt for registrering. Disse data gemmes på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester, og om nødvendigt gør disse data det muligt at efterforske forbrydelser, der er blevet begået. I denne henseende er opbevaringen af ​​disse data nødvendig for at beskytte den dataansvarlige. Disse data vil i princippet ikke blive videregivet til tredjemand, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at videregive dem, eller overførslen tjener strafferetlig forfølgning. Registreringen af ​​den registrerede ved frivillig afgivelse af personoplysninger gør den dataansvarlige i stand til at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, der på grund af sagens natur kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid frit ændre de personoplysninger, der er afgivet under registreringen, eller at få dem fuldstændigt slettet fra den behandlingsansvarliges database.
Den behandlingsansvarlige vil til enhver tid efter anmodning give den enkelte registrerede oplysninger om, hvilke personoplysninger der opbevares om den registrerede. Endvidere retter eller sletter den behandlingsansvarlige personoplysninger efter anmodning eller meddelelse fra den registrerede, forudsat at der ikke er juridiske opbevaringspligter, der taler imod det. Alle medarbejdere hos den dataansvarlige står til rådighed for den registrerede som kontaktpersoner i denne sammenhæng.

6. Kontaktmulighed via hjemmesiden

Hjemmesiden for A&M skruehandelsvirksomhed mbH På grund af lovbestemmelser, indeholder oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt med vores virksomhed og direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse for såkaldt elektronisk post (e-mailadresse). Hvis en registreret kontakter den behandlingsansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, vil de personoplysninger, som den registrerede sender, automatisk blive gemt. Sådanne personoplysninger, der overføres på frivillig basis af en registreret til den dataansvarlige, vil blive opbevaret med henblik på behandling eller kontakt til den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjepart.

7. Rutinemæssig sletning og blokering af personlige data

Den behandlingsansvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaringen, eller hvis dette kræves af den europæiske lovgiver eller en anden lovgiver i love eller regler, som den behandlingsansvarlige er underlagt. .
Hvis formålet med opbevaring ikke længere gælder, eller hvis en opbevaringsperiode foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden ansvarlig lovgiver udløber, vil personoplysningerne blive spærret eller slettet rutinemæssigt og i overensstemmelse med lovbestemmelser.

8. Den registreredes rettigheder

• a) Ret til bekræftelse
Enhver registreret har ret, som den europæiske lovgiver har givet til at få bekræftelse fra den dataansvarlige på, om personoplysninger vedrørende ham eller hende behandles. Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den behandlingsansvarlige.
• b) Ret til information
Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få gratis information fra den behandlingsansvarlige til enhver tid om de personoplysninger, der er lagret om ham, og en kopi af disse oplysninger. Desuden har den europæiske lovgiver givet den registrerede adgang til følgende oplysninger:
o behandlingsformålene
o de kategorier af personoplysninger, der behandles
o de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
o hvis muligt, den planlagte periode, for hvilken personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastsættelse af denne periode
o eksistensen af ​​en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger om dig eller til begrænsning af den dataansvarliges behandling eller ret til at gøre indsigelse mod denne behandling
o eksistensen af en ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
o hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede: alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse o eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4 GDPR og - i det mindste i disse tilfælde - meningsfuld information om den involverede logik samt omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede
Endvidere har den registrerede ret til information om, hvorvidt personoplysninger er blevet videregivet til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at modtage information om passende garantier i forbindelse med overførslen.
Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til information, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den behandlingsansvarlige.
• c) Ret til berigtigelse
Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at anmode om øjeblikkelig rettelse af ukorrekte personoplysninger vedrørende dem. Endvidere har den registrerede ret til at anmode om udfyldelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring, under hensyntagen til formålene med behandlingen.
Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til berigtigelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.
• d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)
Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at anmode den ansvarlige om at slette de personoplysninger, der vedrører ham eller hende øjeblikkeligt, hvis en af ​​følgende årsager gør sig gældende, og hvis behandlingen ikke er nødvendig:
o Personoplysningerne er indsamlet eller på anden måde behandlet til formål, hvortil de ikke længere er nødvendige.
o Den registrerede tilbagekalder sit samtykke, som behandlingen var baseret på i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a GDPR, og der er ikke andet retsgrundlag for behandlingen.
o Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21, stk.
o Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
o Sletningen af ​​personoplysningerne er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse i henhold til EU- eller medlemsstatslovgivningen, som den dataansvarlige er underlagt.
o Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i overensstemmelse med artikel 8, stk.1 GDPR. Hvis en af ​​de ovennævnte årsager er gældende, og en registreret anmoder om sletning af personoplysninger indeholdt i A&M skruehandelsvirksomhed mbH opbevares, kan du til enhver tid kontakte en medarbejder hos den behandlingsansvarlige. Medarbejderen af A&M skruehandelsvirksomhed mbH vil sikre, at anmodningen om sletning efterkommes med det samme.
Var de personlige data leveret af A&M skruehandelsvirksomhed mbH offentliggjort og vores virksomhed som ansvarlig er forpligtet til at slette personoplysningerne i henhold til artikel 17 stk.1 GDPR, så gælder dette A&M skruehandelsvirksomhed mbH under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne, passende foranstaltninger, herunder tekniske, til at informere andre dataansvarlige, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, om, at den registrerede kræver, at disse andre dataansvarlige sletter alle links til disse personoplysninger eller til kopier eller replikeringer af disse personoplysninger, medmindre behandlingen er nødvendig. Medarbejderen af A&M skruehandelsvirksomhed mbH vil træffe de nødvendige foranstaltninger i enkelttilfælde.
• e) Ret til begrænsning af behandlingen
Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at anmode om, at den registeransvarlige begrænser behandlingen, hvis en af ​​følgende betingelser er opfyldt:
o Nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne.
o Behandlingen er ulovlig, den registrerede nægter sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af ​​personoplysningerne.
o Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til brug for behandlingen, men den registrerede har brug for dem til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav.
o Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det er endnu ikke klart, om den dataansvarliges legitime grunde opvejer den registreredes.
Hvis en af ​​ovenstående betingelser er opfyldt, og en registreret anmoder om begrænsning af personoplysninger leveret af A&M skruehandelsvirksomhed mbH opbevares, kan du til enhver tid kontakte en medarbejder hos den behandlingsansvarlige. Den ansatte A&M skruehandelsvirksomhed mbH vil medføre, at behandlingen begrænses.
• f) Ret til dataportabilitet
Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at modtage de personoplysninger om ham eller hende, som den registrerede har givet til en ansvarlig person, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, til hvem personoplysningerne er givet, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR eller artikel 9, stk. litra a GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b GDPR, og behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der er i offentlighedens interesse eller udføres i udøvelse af offentlig myndighed, som er overgået til den ansvarlige.
Når den registrerede udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til GDPRs artikel 20, stk. er teknisk muligt og forudsat at dette ikke påvirker andre menneskers rettigheder og friheder.
For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte en medarbejder i virksomheden A&M skruehandelsvirksomhed mbH Vend om.
• g) Ret til at gøre indsigelse
Enhver person, der er berørt af behandling af personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende ham eller hende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e eller f GDPR, for at gøre indsigelse . Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det A&M skruehandelsvirksomhed mbH I tilfælde af en indsigelse vil vi ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav .
Bearbejder dem A&M skruehandelsvirksomhed mbH personoplysninger for at udføre direkte annoncering, har den registrerede ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger med henblik på sådan annoncering. Dette gælder også for profilering i det omfang, det er forbundet med sådan direkte annoncering. Hvis den pågældende gør indsigelse mod A&M skruehandelsvirksomhed mbH behandlingen med henblik på direkte reklame A&M skruehandelsvirksomhed mbH ikke længere behandler personoplysningerne til disse formål.
Derudover har den registrerede ret til, af årsager, der opstår som følge af hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger om ham eller hende. A&M skruehandelsvirksomhed mbH til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk.1 GDPR, at gøre indsigelse, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave i offentlighedens interesse.
For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder i virksomheden direkte A&M skruehandelsvirksomhed mbH eller kontakte en anden medarbejder. Endvidere kan den registrerede i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, udøve sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, der anvender tekniske specifikationer.
• h) Automatiserede afgørelser i enkeltsager inklusive profilering
Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har den ret, som den europæiske lovgiver har givet til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling - herunder profilering - som har retsvirkninger for ham eller hende eller på lignende måde påvirker ham eller ham i væsentlig grad, forudsat at afgørelse (1) ikke er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) er godkendt af EU- eller medlemsstatslovgivningen, som den dataansvarlige er underlagt, og at lovgivningen passende foranstaltninger til at beskytte rettighederne og friheder samt den registreredes legitime interesser eller (3) udføres med den registreredes udtrykkelige samtykke. Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, træffes afgørelsen A&M skruehandelsvirksomhed mbH passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, herunder i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at udtrykke sit eget synspunkt og til at anfægte afgørelsen.
Hvis den registrerede ønsker at gøre rettigheder gældende med hensyn til automatiserede beslutninger, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.
• i) Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til databeskyttelsesloven
Enhver person, der er berørt af behandling af personoplysninger, har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger af den europæiske lovgiver.
Hvis den registrerede ønsker at udnytte sin ret til at trække sit samtykke tilbage, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

9. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den behandlingsansvarlige har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og evaluering af data om adfærd hos besøgende på websteder. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om den hjemmeside, hvorfra en registreret kom til en hjemmeside (såkaldt referrer), hvilke undersider på hjemmesiden der blev tilgået eller hvor ofte og i hvilken varighed en underside blev set. Webanalyse bruges primært til at optimere en hjemmeside og til at analysere cost-benefit ved internetannoncering.
Driftsselskabet for Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Den behandlingsansvarlige bruger tilføjelsen "_gat._anonymizeIp" til webanalyse via Google Analytics. Ved at bruge denne tilføjelse forkortes og anonymiseres IP-adressen på den registreredes internetforbindelse af Google, hvis vores hjemmeside tilgås fra et medlemsland af Den Europæiske Union eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af ​​besøgende på vores hjemmeside. Google bruger de indhentede data og informationer, blandt andet til at evaluere brugen af ​​vores hjemmeside, til at udarbejde online rapporter til os, der viser aktiviteterne på vores hjemmeside, og til at levere andre tjenester relateret til brugen af ​​vores hjemmeside. Google Analytics sætter en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien er Google i stand til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Hver gang du tilgår en af ​​de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af den registeransvarlige, og hvori en Google Analytics-komponent er integreret, udløses internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk af den respektive Google Analytics komponent til at overføre data til Google til onlineanalyseformål. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til persondata, såsom den registreredes IP-adresse, som Google blandt andet bruger til at spore oprindelsen af ​​besøgende og klik og efterfølgende muliggøre provisionsfakturering.
Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstidspunktet, det sted, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af ​​besøg på vores hjemmeside af den registrerede. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres disse personlige data, inklusive IP-adressen på internetforbindelsen, der bruges af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive de personlige data, der er indsamlet via den tekniske proces, til tredjeparter.
Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling på den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.
Den registrerede har også mulighed for at gøre indsigelse mod en indsamling af data genereret af Google Analytics vedrørende brugen af ​​denne hjemmeside samt Googles behandling af disse data og muligheden for at forhindre sådanne. For at gøre dette skal den registrerede downloade og installere en browser-add-on under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser-tilføjelse fortæller Google Analytics via JavaScript, at ingen data eller information om webstedsbesøg må overføres til Google Analytics. Installation af browsertilføjelsen betragtes af Google som en selvmodsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologisystem slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person inden for deres kontrolsfære, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browsertilføjelsen.
Yderligere information og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics er forklaret mere detaljeret på dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Remarketing

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google Remarketing-tjenester på denne hjemmeside. Google Remarketing er en funktion af Google AdWords, der gør det muligt for en virksomhed at vise annoncer til internetbrugere, som tidligere har besøgt virksomhedens hjemmeside. Integrationen af ​​Google Remarketing giver en virksomhed mulighed for at skabe brugerrelateret annoncering og derfor vise interesserelevante annoncer til internetbrugeren.
Driftsselskabet for Google Remarketing-tjenesterne er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Formålet med Google Remarketing er at vise interesserelevant annoncering. Google Remarketing gør det muligt for os at vise annoncer via Googles annoncenetværk eller på andre websteder, der er skræddersyet til internetbrugeres individuelle behov og interesser.
Google Remarketing sætter en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien er Google i stand til at genkende besøgende på vores hjemmeside, når de efterfølgende besøger hjemmesider, der også er medlemmer af Googles reklamenetværk. Hver gang du tilgår et websted, hvor Google Remarketing-tjenesten er blevet integreret, identificerer den registreredes internetbrowser sig automatisk over for Google. Som en del af denne tekniske proces får Google viden om personlige data, såsom brugerens IP-adresse eller surfeadfærd, som Google blandt andet bruger til at vise interesserelevant annoncering.
Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom de websteder, som den registrerede besøger. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres personlige data, herunder IP-adressen på internetforbindelsen, der bruges af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive de personlige data, der er indsamlet via den tekniske proces, til tredjeparter. Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling på den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.
Den registrerede har også mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. For at gøre dette skal den registrerede tilgå linket www.google.de/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, de bruger, og foretage de ønskede indstillinger der. Yderligere information og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google AdWords

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google AdWords på denne hjemmeside. Google AdWords er en internetannonceringstjeneste, der giver annoncører mulighed for at placere annoncer i både Googles søgemaskineresultater og Googles annonceringsnetværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at definere specifikke søgeord på forhånd, hvorved en annonce kun vil blive vist i Googles søgemaskineresultater, hvis brugeren bruger søgemaskinen til at hente et søgeordsrelevant søgeresultat. I Googles annoncenetværk distribueres annoncerne på relevante hjemmesider ved hjælp af en automatisk algoritme og under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.
Driftsselskabet for Google AdWords-tjenesterne er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Formålet med Google AdWords er at promovere vores hjemmeside ved at vise interesserelevant annoncering på tredjepartsvirksomheders hjemmesider og i søgemaskinens resultater i Google-søgemaskinen og at vise tredjepartsannoncering på vores hjemmeside.
Hvis en registreret kommer til vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmer Google en såkaldt konverteringscookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter tredive dage og bruges ikke til at identificere den pågældende person. Hvis cookien endnu ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at spore, om visse undersider, såsom indkøbskurven fra et online butikssystem, blev tilgået på vores hjemmeside. Konverteringscookien giver både os og Google mulighed for at forstå, om en registreret, der nåede frem til vores hjemmeside via en AdWords-annonce, genererede salg, dvs. gennemførte eller annullerede et køb af varer.
De data og informationer, der indsamles ved brug af konverteringscookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistik for vores hjemmeside. Til gengæld bruger vi disse besøgsstatistikker til at bestemme det samlede antal brugere, der blev henvist til os via AdWords-annoncer, dvs. til at fastslå succes eller fiasko for den respektive AdWords-annonce og for at optimere vores AdWords-annoncer til fremtiden . Hverken vores virksomhed eller andre Google AdWords-annonceringskunder modtager oplysninger fra Google, som kan bruges til at identificere den registrerede.
Konverteringscookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom de websteder, som den registrerede besøger. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres personlige data, herunder IP-adressen på internetforbindelsen, der bruges af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive de personlige data, der er indsamlet via den tekniske proces, til tredjeparter.
Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en konverteringscookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google AdWords, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.
Den registrerede har også mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. For at gøre dette skal den registrerede tilgå linket www.google.de/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, de bruger, og foretage de ønskede indstillinger der. Yderligere information og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Betalingsmetode: Databeskyttelsesregler for PayPal som betalingsmetode

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret PayPal-komponenter på denne hjemmeside. PayPal er en online betalingstjenesteudbyder. Betalinger behandles via såkaldte PayPal-konti, som repræsenterer virtuelle private eller erhvervskonti. PayPal giver også mulighed for at behandle virtuelle betalinger via kreditkort, hvis en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mailadresse, hvorfor der ikke er noget traditionelt kontonummer. PayPal gør det muligt at igangsætte onlinebetalinger til tredjeparter eller at modtage betalinger. PayPal påtager sig også trustee-funktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester.
PayPals europæiske driftsselskab er PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg. Hvis den registrerede vælger "PayPal" som betalingsmulighed under bestillingsprocessen i vores onlinebutik, overføres den registreredes data automatisk til PayPal. Ved at vælge denne betalingsmulighed giver den registrerede samtykke til overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.
De personlige data, der overføres til PayPal, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandlingen. For at kunne behandle købskontrakten er personoplysninger, der er relateret til den respektive ordre, også nødvendige.
Formålet med at overføre dataene er at behandle betalinger og forhindre svindel. Den person, der er ansvarlig for behandlingen, vil især overføre personoplysninger til PayPal, hvis der er en legitim interesse i overførslen. De personlige data, der udveksles mellem PayPal og den person, der er ansvarlig for behandlingen, kan overføres af PayPal til kreditoplysningsbureauer. Formålet med denne transmission er at kontrollere identitet og kreditværdighed.
PayPal kan videregive personoplysninger til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde kontraktlige forpligtelser, eller dataene skal behandles på vegne af kunden.
Den registrerede har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til håndtering af personoplysninger fra PayPal. En tilbagekaldelse påvirker ikke personoplysninger, der skal behandles, bruges eller overføres til (kontraktlig) betalingsbehandling.
PayPals gældende databeskyttelsesbestemmelser kan tilgås på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

13. Lovgrundlag for behandling

Artikel 6 I litra en GDPR tjener vores virksomhed som det juridiske grundlag for behandlingsoperationer, hvor vi indhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af ​​en kontrakt, som den registrerede er part i, som det for eksempel er tilfældet med behandlinger, der er nødvendige for levering af varer eller levering af anden service eller hensyn, er behandlingen baseret på artikel 6 I litra b GDPR. Det samme gælder for behandlinger, der er nødvendige for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, såsom at opfylde skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på artikel 6 I litra c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette vil for eksempel være tilfældet, hvis en besøgende kom til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsoplysninger eller andre vitale oplysninger derefter skulle videregives til en læge, hospital eller anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på artikel 6 I litra d GDPR. I sidste ende kan behandlingsoperationer baseres på artikel 6 I litra f GDPR. Behandlingsoperationer, der ikke er omfattet af nogen af ​​de ovennævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, forudsat at interesser, grundlæggende rettigheder og friheder registrerede har ikke forrang. Vi har tilladelse til at udføre sådanne behandlinger, især fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. I den forbindelse var han af den opfattelse, at en legitim interesse kunne antages, hvis den registrerede er kunde hos den dataansvarlige (betragtning 47, sætning 2 GDPR).

14. Berettigede interesser i behandling forfølges af den dataansvarlige eller en tredjepart

Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på artikel 6 I litra f GDPR, er vores legitime interesse at udføre vores forretningsaktiviteter til gavn for alle vores medarbejderes og vores aktionærers velbefindende.

15. Varighed, i hvilken personoplysningerne vil blive opbevaret

Kriteriet for varigheden af ​​opbevaring af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter at fristen er udløbet, slettes de relevante data rutinemæssigt, medmindre det ikke længere er nødvendigt for at opfylde kontrakten eller iværksætte en kontrakt.

16. Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser, der regulerer leveringen af ​​personlige data; Nødvendighed for indgåelse af kontrakten;

Den registreredes pligt til at afgive personoplysningerne; mulige konsekvenser af manglende levering Vi vil gerne præcisere, at udlevering af personoplysninger delvist er lovpligtigt (f.eks. skatteregler) eller også kan følge af kontraktlige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). For at indgå en kontrakt kan det nogle gange være nødvendigt for en registreret at give os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. For eksempel er den registrerede forpligtet til at give os personoplysninger, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med dem. Manglende udlevering af personoplysningerne ville betyde, at kontrakten med den pågældende person ikke kunne indgås. Inden den registrerede afgiver personoplysninger, skal den registrerede kontakte en af ​​vores medarbejdere. Vores medarbejder vil fra sag til sag informere den registrerede om, hvorvidt udleveringen af ​​personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er pligt til at udlevere personoplysningerne, og hvad konsekvenser, en manglende levering af personoplysningerne ville have.

17. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som ansvarlig virksomhed anvender vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.


§ 10 Ansvarsfraskrivelse

Ansvar for indhold

Indholdet på vores sider er lavet med stor omhu. Vi kan dog ikke garantere, at indholdet er korrekt, fuldstændigt eller opdateret. Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med almindelige love i henhold til § 7, stk. 1, TMG. I henhold til afsnit 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge transmitterede eller lagrede tredjepartsoplysninger eller til at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af ​​oplysninger i overensstemmelse med almindelig lovgivning forbliver upåvirket. Ansvar i denne forbindelse er dog først muligt fra tidspunktet for kendskab til en konkret lovovertrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på tilsvarende juridiske overtrædelser, vil vi straks fjerne dette indhold.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne tredjepartswebsteder, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev tjekket for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke synligt på tidspunktet for linkningen. Men permanent kontrol med indholdet af de linkede sider er urimelig uden konkrete beviser for en lovovertrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi straks fjerne sådanne links.

ophavsret

Indholdet og værkerne på disse sider, der er oprettet af webstedets operatører, er underlagt tysk lov om ophavsret. Reproduktion, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse uden for loven om ophavsret kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. Hvis indholdet på dette websted ikke er oprettet af operatøren, respekteres tredjeparts ophavsrettigheder. Især indhold fra tredjeparter er markeret som sådan. Skulle du alligevel blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, beder vi dig underrette os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi straks fjerne sådant indhold.


§ 11 GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Tysk lov gælder med undtagelse af FN's købelov. Det eksklusive værneting for alle krav i forbindelse med forretningsforholdet er Wuppertal.


§ 12 ONLINE TVISTILØSNING

Online tvistbilæggelse i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1 ODR-VO: Europa-Kommissionen tilbyder en platform for online tvistbilæggelse (OS), som du kan få adgang til på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Find.