AGB

Algemene handelsvoorwaarden§ 1 Toepassingsgebied

Voor de zakelijke relatie tussen A&M schroefhandel mbH en de klant is uitsluitend onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die geldig was op het moment van de bestelling. A&M Kolben Handelsgesellschaft mbH erkent geen afwijkende voorwaarden van de koper.


§ 2 Contractafsluiting

Uw bestelling vormt voor ons een aanbod om een ​​koopovereenkomst af te sluiten.Als u een bestelling bij ons plaatst A&M schroefhandel mbH Als u een bestelling plaatst, sturen wij u een e-mail waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Deze orderbevestiging houdt geen aanvaarding van uw aanbod in, maar is uitsluitend bedoeld om u te laten weten dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer wij de aanvaarding van uw bestelling schriftelijk bevestigen (orderbevestiging) of wanneer de goederen worden verzonden.


§ 3 Annuleringsvoorwaarden

Alleen consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

herroepingsrecht
Consumenten hebben het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (A&M Kolben Handelsgesellschaft mbH, Am Simonshöfchen, 27, 42327 Wuppertal, Duitsland, info@online-schrauben.de, telefoon: 0202280770, fax: 02022807769) op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, hebben wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen aan u betaald, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een andere soort bezorging heeft gekozen dan de goedkoopste aangeboden standaardlevering door ons), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zijn u in geen geval kosten verschuldigd. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen. Voor goederen die door hun aard niet normaal per post kunnen worden geretourneerd, bedragen deze € 5,95. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan A&M Screws Handelsgesellschaft mbH, Simonshöfchen, 27, 42327 Wuppertal, Duitsland, info@online-schrauben.de, fax: 02022807769

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
Goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

– Datum

(*) Schrap wat niet van toepassing is.
§ 4 Levering

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. Als A&M Screws Handelsgesellschaft mbH tijdens het verwerken van uw bestelling ontdekt dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u hiervan afzonderlijk per e-mail op de hoogte gesteld. Indien A&M Screws Handelsgesellschaft mbH de bestelde goederen buiten haar schuld niet kan leveren omdat de leverancier van A&M schroefhandel mbH zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen A&M schroefhandel mbH de klant heeft het recht om de overeenkomst te herroepen. In dit geval wordt de klant onmiddellijk geïnformeerd dat het bestelde product niet beschikbaar is. De wettelijke rechten van de klant blijven onaangetast.

Indien levering aan de klant niet mogelijk is omdat de klant niet te vinden is op het door hem opgegeven afleveradres, draagt ​​de klant de kosten voor de mislukte bezorging.§ 5 Vervaldatum en betaling, verzuim

De klant kan de aankoopprijs betalen via PayPal, onder rembours, creditcard of vooruitbetaling. Voor vaste klanten geldt er een maximumlimiet waarbinnen aankoop op rekening mogelijk is. Deze limiet geldt voor het gehele klantaccount en houdt ook rekening met openstaande bedragen uit eerdere factuurbestellingen. Bij betaling op factuur en in andere gevallen waarbij sprake is van een legitieme reden worden de goederen gecontroleerd en beoordeeld A&M schroefhandel mbH de door de koper verstrekte gegevens en onderhoudt indien nodig een gegevensuitwisseling met Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstr. 18, 22761 Hamburg, Duitsland of met Coface Kreditversicherung AG, Postbus 1209, 55002 Mainz A&M schroefhandel mbH behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden.

Als de klant in gebreke blijft met de betaling, is hiervan sprake A&M schroefhandel mbH het recht om vertragingsrente te eisen van 5% boven de door de Europese Centrale Bank aangekondigde basisrente per jaar. Als A&M schroefhandel mbH hogere schade veroorzaakt door de vertraging kan worden bewezen A&M schroefhandel mbH gerechtigd dit te beweren.§ 6 Verrekening, retentie

Het recht op verrekening heeft de koper alleen als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of goedgekeurd A&M schroefhandel mbH zijn onbetwist. Bovendien is hij alleen bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.


§ 7 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden A&M schroefhandel mbH


§ 8 Aansprakelijkheid voor gebreken

Is een van A&M schroefhandel mbH fout in de gekochte artikelen A&M schroefhandel mbH gerechtigd het gebrek te verhelpen of naar eigen inzicht een vervangend exemplaar te leveren. Is A&M schroefhandel mbH Als de koper het defect/de vervangende levering niet wil of kan verhelpen of als dit om redenen waarvoor de verkoper verantwoordelijk is, langer dan een redelijke termijn wordt uitgesteld of als de oplossing van het defect/de vervangende levering op een andere manier mislukt, de koper heeft het recht om naar eigen goeddunken de overeenkomst te ontbinden en een overeenkomstige verlaging van de koopprijs te eisen.

Tenzij hieronder anders vermeld, zijn verdere aanspraken van de koper – ongeacht de juridische gronden – uitgesloten. A&M schroefhandel mbH is derhalve niet aansprakelijk voor schade die niet aan het afleverobject zelf is ontstaan; In het bijzonder is de verkoper niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële verliezen voor de klant. Wat betreft de aansprakelijkheid van A&M schroefhandel mbH uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de oorzaak van de schade te wijten is aan opzet of grove schuld. Bovendien geldt dit niet als de klant claims indient op grond van de artikelen 1 en 4 van de Productaansprakelijkheidswet, claims vanwege het ontbreken van een gegarandeerd kenmerk of claims voor schadevergoeding wegens niet-nakoming in overeenstemming met de artikelen 463 en 480, paragraaf 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Hetzelfde geldt bij aanvankelijk onvermogen of onmogelijkheid.§ 9 GEGEVENSBESCHERMING

Gegevensbescherming

Wij zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit bij het beheer van de A&M schroefhandel mbH. Gebruik van de website van A&M schroefhandel mbH is doorgaans mogelijk zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis bestaat voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij doorgaans de toestemming van de betrokkene.
De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de A&M schroefhandel mbH toepasselijke landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.
De A&M schroefhandel mbH Heeft als verantwoordelijke voor de verwerking tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een ​​zo volledig mogelijke bescherming te garanderen van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Bij internetgebaseerde datatransmissies kunnen er doorgaans echter veiligheidslacunes optreden, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve wijze, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de A&M schroefhandel mbH is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever hanteert voor richtlijnen en verordeningen bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten. In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:
• a) persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken die uitdrukking geven aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
• b) getroffen persoon
Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.
• c) Verwerking
Verwerking is elke handeling of reeks van handelingen die met persoonsgegevens wordt uitgevoerd, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of andere vorm van terbeschikkingstelling, afstemming of associatie, beperking, verwijdering of vernietiging.
• d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken. • e) Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten die verband houden met werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke. Analyseren of voorspellen van de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen van die natuurlijke persoon.
• f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer zonder gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
• g) Verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten.
• h) Verwerker
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
• i) Ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.
• j) Derde partij
Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan, anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.
• k) Toestemming
Toestemming is elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting van wensen die de betrokkene voor een specifiek geval geeft, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens wat hem of haar betreft.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is:
A&M schroefhandel mbH
Simonshofchen 27
42327 Wuppertal
Duitsland
Tel.: 49 (0202) 28077 - 0
E-mail: info@online-schrauben.de
Website: www.online-schrauben.de

3. Koekjes

De websites van de A&M schroefhandel mbH gebruik cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.
Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.
Door het gebruik van cookies wordt de A&M schroefhandel mbH Om gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten te bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder het gebruik van cookies.
Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals reeds vermeld stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de onlineshop. De onlineshop onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.
De betrokkene kan op elk moment het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een passende instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd met behulp van een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de A&M schroefhandel mbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Wat kan worden vastgelegd zijn de (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website worden beheerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen ter bescherming tegen bedreigingen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie kan de A&M schroefhandel mbH er kunnen geen conclusies worden getrokken over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie te garanderen van onze website en (4) om wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden gebruikt door de A&M schroefhandel mbH Daarom wordt het enerzijds statistisch geëvalueerd en ook met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald door het betreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstaanbieder, die de persoonsgegevens tevens uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toerekenbaar is aan de verantwoordelijke voor de verwerking.
Door de registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden bovendien het door de internetprovider (ISP) van de betrokkene toegewezen IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden bewaard tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en indien nodig maken deze gegevens het mogelijk onderzoek te doen naar gepleegde misdrijven. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze door te geven of de doorgifte dient ten behoeve van strafrechtelijke vervolging. De registratie van de betrokkene door het vrijwillig verstrekken van persoonsgegevens stelt de verantwoordelijke voor de verwerking in staat de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonlijke gegevens op elk moment te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de voor de verwerking verantwoordelijke.
De voor de verwerking verantwoordelijke zal elke betrokkene op elk moment op verzoek informeren over welke persoonlijke gegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel beweert. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan ​​in dit kader als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

6. Contactmogelijkheid via de website

De website van de A&M schroefhandel mbH Bevat op grond van wettelijke voorschriften informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

7. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of indien dit door de Europese wetgever of een andere wetgever wordt vereist in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. .
Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

8. Rechten van de betrokkene

• a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
• b) Recht op informatie
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om op elk moment kosteloos informatie te verkrijgen van de voor de verwerking verantwoordelijke over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Verder heeft de Europese wetgever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:
o de verwerkingsdoeleinden
o de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
o de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
o indien mogelijk, de geplande periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die periode te bepalen
o het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die u betreffen of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
o het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
o indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens o het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering conform artikel 22 lid 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – betekenisvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
De betrokkene heeft ook recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook recht op informatie over de passende garanties in verband met de doorgifte.
Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
• c) Recht op rectificatie
Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de onmiddellijke correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die hem betreffen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verzoeken, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.
Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
• d) Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om te verzoeken dat de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens die hem of haar betreffen, onmiddellijk verwijdert als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet noodzakelijk is:
o De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor deze niet langer nodig zijn.
o De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
o De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar in overeenstemming met artikel 21, lid 2 AVG, van de verwerking.
o De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
o Het verwijderen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
o De persoonlijke gegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG. Als een van de hierboven genoemde redenen van toepassing is en een betrokkene verzoekt om de verwijdering van persoonlijke gegevens in de A&M schroefhandel mbH opgeslagen, kunt u te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van A&M schroefhandel mbH zal ervoor zorgen dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.
Zijn de persoonlijke gegevens verstrekt door de A&M schroefhandel mbH openbaar gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke persoon verplicht is om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 AVG, dan is dit van toepassing A&M schroefhandel mbH rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, ook technische, om andere verantwoordelijken voor de verwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene van deze andere verantwoordelijken voor de verwerking verlangt dat zij alle links naar deze persoonsgegevens of naar kopieën of kopieën verwijderen reproducties van deze persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van A&M schroefhandel mbH zal in individuele gevallen de nodige maatregelen nemen.
• e) Recht op beperking van de verwerking
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
o De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
o De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert het verwijderen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
o De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
o De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene verzoekt om beperking van de door de A&M schroefhandel mbH opgeslagen, kunt u te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker A&M schroefhandel mbH zal tot gevolg hebben dat de verwerking wordt beperkt.
• f) Recht op gegevensportabiliteit
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de persoonsgegevens die hem of haar betreffen en die de betrokkene aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. U heeft ook het recht om deze gegevens zonder hinder van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a van de AVG of artikel 9, lid 2 letter a AVG of op basis van een contract overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter b AVG en de verwerking vindt plaats met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die van algemeen belang is of wordt uitgevoerd in het kader van uitoefening van het openbaar gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon.
Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1 van de AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit de rechten en vrijheden van andere mensen niet aantast.
Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van het bedrijf A&M schroefhandel mbH keer om.
• g) Recht van bezwaar
Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter e of f AVG, om bezwaar te maken . Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De A&M schroefhandel mbH In geval van bezwaar zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. .
Verwerkt ze A&M schroefhandel mbH persoonsgegevens om directe reclame te kunnen maken, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien betrokkene bezwaar maakt tegen de A&M schroefhandel mbH de verwerking ten behoeve van directe reclame A&M schroefhandel mbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen. A&M schroefhandel mbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, om bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.
Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van het bedrijf A&M schroefhandel mbH of neem contact op met een andere medewerker. Bovendien is de betrokkene, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, vrij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.
• h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering
Iedere persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem of haar rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen, op voorwaarde dat de besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​door de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is en dergelijke wetgeving passende maatregelen treft om de rechten te beschermen en vrijheden, evenals de legitieme belangen van de betrokkene, of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, wordt de beslissing genomen A&M schroefhandel mbH passende maatregelen nemen om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, het recht om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.
Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
• i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.
Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

9. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website het onderdeel Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en voor welke duur een subpagina is bezocht. werd bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en de kosten-batenanalyse van internetreclame te analyseren.
De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
De voor de verwerking verantwoordelijke gebruikt voor webanalyse via Google Analytics de toevoeging “_gat._anonymizeIp”. Met behulp van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze website wordt bezocht vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstroom naar onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van onze website. Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van deze website bezoekt, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de betreffende Google Analytics-component. component om gegevens naar Google te verzenden voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te volgen en vervolgens provisieafrekening mogelijk te maken.
De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het toegangstijdstip, de locatie vanwaar toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan de via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven.
De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven reeds beschreven, op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verzameling van gegevens gegenereerd door Google Analytics met betrekking tot het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dit te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens of informatie over websitebezoeken naar Google Analytics mogen worden verzonden. Het installeren van de browser add-on wordt door Google als een tegenstrijdigheid gezien. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn controlegebied wordt verwijderd of gedeactiveerd, is het mogelijk om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.
Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt gedetailleerder uitgelegd via deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google Remarketing

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website de diensten van Google Remarketing geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. Door de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf gebruikersgerelateerde advertenties maken en zo interesserelevante advertenties aan de internetgebruiker tonen.
De exploitant van de Google Remarketing-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Het doel van Google Remarketing is het weergeven van interesserelevante advertenties. Google Remarketing stelt ons in staat advertenties weer te geven via het advertentienetwerk van Google of op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.
Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google bezoekers van onze website herkennen wanneer zij vervolgens websites bezoeken die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer u een website bezoekt waarop de dienst Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de gebruiker of het surfgedrag, die Google onder meer gebruikt om interesserelevante advertenties weer te geven.
De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan de via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven. De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven reeds beschreven, op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
De betrokkene heeft bovendien de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene vanuit elke door hem gebruikte internetbrowser de link www.google.de/settings/ads openen en daar de gewenste instellingen uitvoeren. Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google AdWords

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde zoekwoorden definiëren, waarmee een advertentie alleen in de zoekresultaten van Google wordt weergegeven als de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een ​​zoekwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties op relevante websites verspreid met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de eerder gedefinieerde trefwoorden.
De exploitant van de Google AdWords-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door interesserelevante advertenties weer te geven op de websites van derde bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en om advertenties van derden op onze website weer te geven.
Als een betrokkene via een Google-advertentie onze website bereikt, slaat Google een zogenaamde conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt met de conversiecookie bijgehouden of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website zijn bezocht. Dankzij de conversiecookie kunnen zowel wij als Google begrijpen of een betrokkene die via een AdWords-advertentie onze website heeft bereikt, omzet heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.
De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Wij gebruiken deze bezoekstatistieken op onze beurt om het totale aantal gebruikers te bepalen die via AdWords-advertenties naar ons zijn doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-advertentieklanten ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.
De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die de betrokkene bezoekt. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan de via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven.
De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven reeds beschreven, op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
De betrokkene heeft bovendien de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene vanuit elke door hem gebruikte internetbrowser de link www.google.de/settings/ads openen en daar de gewenste instellingen uitvoeren. Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Betaalmethode: Gegevensbeschermingsregels voor PayPal als betaalmethode

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft PayPal-componenten op deze website geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-accounts, die virtuele privé- of zakelijke accounts vertegenwoordigen. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen traditioneel rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustfuncties op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten.
De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop “PayPal” als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.
De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Voor de afhandeling van het koopcontract zijn bovendien persoonsgegevens nodig die verband houden met de betreffende bestelling.
Het doel van het verzenden van de gegevens is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De voor de verwerking verantwoordelijke persoon zal met name persoonsgegevens aan PayPal doorgeven als er een legitiem belang bij de overdracht bestaat. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid.
PayPal kan persoonsgegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens namens de klant moeten worden verwerkt.
De betrokkene heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens bij PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die voor de (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden.
De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van PayPal zijn te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

13. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 I, punt a AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van enige andere dienst of In overweging is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om aan belastingverplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, zorgverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie dan moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d AVG. Uiteindelijk zouden de verwerkingsactiviteiten gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn op deze rechtsgrond gebaseerd als de verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene heeft geen voorrang. Dergelijke verwerkingen mogen wij met name uitvoeren omdat deze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat er sprake zou kunnen zijn van een gerechtvaardigd belang als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke voor de verwerking (overweging 47 zin 2 AVG).

14. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid f AVG, is ons legitieme belang het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

15. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de deadline worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, tenzij ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te initiëren.

16. Wettelijke of contractuele voorschriften die de verstrekking van persoonsgegevens regelen; Noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst;

Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken Wij willen graag verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Voor het sluiten van een overeenkomst kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene van geval tot geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen die het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

17. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.


§ 10 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina's is met grote zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud juist, volledig of actueel is. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten in overeenstemming met artikel 7, lid 1 TMG. Volgens paragrafen 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisname van een specifieke rechtsovertreding. Als wij kennis krijgen van overeenkomstige wettelijke overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor koppelingen

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Voor deze externe inhoud kunnen wij daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet zichtbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter zonder concreet bewijs van een wettelijke overtreding onredelijk. Als wij kennis krijgen van wettelijke overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina's, gemaakt door de exploitanten van de site, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen van juridische overtredingen, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.


§ 11 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Met uitsluiting van het VN-kooprecht is het Duitse recht van toepassing. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle claims in verband met de zakelijke relatie is Wuppertal.


§ 12 ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

Onlinegeschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14, lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), waartoe u toegang kunt krijgen op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ vinden.