herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Alleen consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

herroepingsrecht
Consumenten hebben het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (A&Mschrauben Handelsgesellschaft mbH, Simonshöfchen 27, 42327 Wuppertal, Duitsland, info@online-schrauben.de, telefoon: 02022807760, fax: 02022807769) informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. met de per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, hebben wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen aan u betaald, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een andere soort bezorging heeft gekozen dan de goedkoopste aangeboden standaardlevering door ons), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zijn u in geen geval kosten verschuldigd. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen. Voor goederen die door hun aard niet normaal per post kunnen worden geretourneerd, bedragen deze € 5,95. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan A&M Screws Handelsgesellschaft mbH, Simonshöfchen, 27, 42327 Wuppertal, Duitsland, info@online-schrauben.de, fax: 02022807769

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
Goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

– Datum

(*) Schrap wat niet van toepassing is.