Ochrona danych

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jesteśmy bardzo zadowoleni z Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet przy zarządzaniu online-schrauben.de, e.K.. Korzystanie ze strony internetowej online-schrauben.de, e.K. jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady pozyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zgodnie z wymogami online-schrauben.de, e.K. obowiązujące w danym kraju przepisy dotyczące ochrony danych. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach, korzystając z niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
Internet-schrauben.de, e.K. Jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny. Jednakże internetowe transmisje danych mogą zazwyczaj wykazywać luki w zabezpieczeniach, w związku z czym nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przesłać nam dane osobowe alternatywnymi środkami, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych online-schrauben.de, e.K. opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego ustawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń przy wydawaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia dla opinii publicznej, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane terminy. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:
• a) dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna bądź kilka szczególnych cech wyrażających tożsamość fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.
• b) osoba dotknięta
Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.
• c) Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza operację lub serię operacji przeprowadzanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, dystrybucję lub inną formę świadczenia, dostosowania lub powiązania, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia.
• d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. • e) Profilowanie
Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, stanem zdrowia, danymi osobowymi, analizowaniem lub przewidywaniem preferencji, zainteresowań, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub przemieszczanie się tej osoby fizycznej.
• f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym aby dane osobowe nie były przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
• g) Kontroler lub kontroler
Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.
• h) Procesor
Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.
• i) Odbiorca
Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.
• j) Osoba trzecia
Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator lub podmiot przetwarzający.
• k) Zgoda
Zgoda to dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez który osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczące jego lub jej jest.

2. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:
Firma zajmująca się handlem śrubami A&M mbH
Simonshöfchena 27
42327 Wuppertalu
Niemcy
Tel.: 49 (0202) 28077 - 60
E-mail: info@online-schrauben.de
Strona internetowa: www.online-schrauben.de

3. Pliki cookie

Strona internetowa online-schrauben.de, e.K. korzystaj z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Wiele stron internetowych i serwerów wykorzystuje pliki cookies. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować na podstawie unikalnego identyfikatora pliku cookie.
Korzystając z plików cookie, online-schrauben.de, e.K. Aby zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez użycia plików cookie.
Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookies umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Przykładowo użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookies nie musi przy każdej wizycie na stronie ponownie wpisywać swoich danych dostępowych, gdyż robi to za pośrednictwem strony internetowej oraz pliku cookies zapisanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje produkty, które Klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookies za pośrednictwem naszej witryny internetowej poprzez odpowiednie ustawienie w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Ponadto zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje obsługę plików cookies w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni dostępne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa online-schrauben.de, e.K. zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy na stronę internetową wchodzi osoba, której dane dotyczą, lub za pomocą zautomatyzowanego systemu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Rejestrowane mogą być (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej (tzw. strony odsyłające), (4) kontrolowane są podstrony, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem systemu dostępu znajdującego się w naszym serwisie, (5) data i godzina dostępu do serwisu, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych firmy system dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą ochronie przed zagrożeniami w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.
Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, online-schrauben.de, e.K. nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej witryny internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej witryny internetowej i związanych z nią reklam, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są wykorzystywane przez online-schrauben.de, e.K. Dlatego z jednej strony jest to oceniane statystycznie, ale także w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby docelowo zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. To, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, określa odpowiednia maska ​​wprowadzania danych używana podczas rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, będą gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego administratora danych i do jego własnych celów. Administrator danych może zlecić przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać administratorowi danych.
Rejestrując się na stronie internetowej administratora, zapisywany jest także adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) osobie, której dane dotyczą, oraz data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w związku z tym, że jest to jedyny sposób zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, w razie potrzeby, dane te umożliwiają zbadanie popełnionych przestępstw. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne w celu ochrony administratora danych. Co do zasady dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ma służyć celowi ścigania karnego. Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych umożliwia administratorowi danych oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.
Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie w każdej chwili na żądanie udzieli każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o tym, jakie dane osobowe tej osoby są przechowywane. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub powiadomienie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją przeciwne prawne obowiązki dotyczące przechowywania. Wszyscy pracownicy administratora są w tym kontekście do dyspozycji osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

6. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa online-schrauben.de, e.K. Ze względu na regulacje prawne, zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane administratorowi dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli wymaga tego ustawodawca europejski lub inny ustawodawca w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega osoba odpowiedzialna za przetwarzanie .
Jeżeli cel przechowywania już nie obowiązuje lub upłynie okres przechowywania przewidziany przez ustawodawcę europejskiego lub innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe będą blokowane lub usuwane rutynowo i zgodnie z przepisami prawa.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

• a) Prawo do potwierdzenia
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.
• b) Prawo do informacji
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tej informacji. Ponadto ustawodawca europejski zapewnił osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:
o cele przetwarzania
o kategorie przetwarzanych danych osobowych
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
o jeżeli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
o istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania
o Istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
o jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli tak się stanie, osoba, której dane dotyczą, ma również prawo otrzymać informację o odpowiednich gwarancjach w związku z przekazaniem.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.
• c) Prawo do sprostowania
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.
• d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania, aby osoba odpowiedzialna natychmiastowo usunęła dotyczące jej dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i przetwarzanie nie jest konieczne:
o Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone w celach, dla których nie są już potrzebne.
o Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
o Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 2 RODO.
o Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
o Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
o Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art.8 ust.1 RODO. Jeżeli ma zastosowanie jeden z powyższych powodów i osoba, której dane dotyczą, żąda usunięcia danych osobowych przechowywanych przez online-schrauben.de, e.K. przechowywane, w każdej chwili możesz skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik online-schrauben.de, e.K. zadba o niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia.
Jeżeli dane osobowe zostały otrzymane od online-schrauben.de, e.K. upublicznione, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, następnie online-schrauben.de, e.K. biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, odpowiednie środki, w tym techniczne, aby poinformować innych administratorów danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda od tych innych administratorów danych usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji tych danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Pracownik online-schrauben.de, e.K. podejmie niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.
• e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek:
o Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
o Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania.
o Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
o Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad przyczynami osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, żąda ograniczenia danych osobowych przechowywanych na online-schrauben.de, e.K. przechowywane, w każdej chwili możesz skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik online-schrauben.de, e.K. spowoduje ograniczenie przetwarzania.
• f) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę prawo do otrzymania danych osobowych jej dotyczących, które osoba, której dane dotyczą, przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz także prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i przetwarzanie odbywa się przy użyciu procedur zautomatyzowanych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub odbywa się w wykonywania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.
Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.
Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem online-schrauben.de, e.K. Obróć się.
• g) Prawo do sprzeciwu
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Internet-schrauben.de, e.K. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych .
Przetwarzane przez online-schrauben.de, e.K. danych osobowych w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli dana osoba sprzeciwia się online-schrauben.de, e.K. przetwarzanie do celów reklamy bezpośredniej, online-schrauben.de, e.K. nie przetwarzać już danych osobowych w tych celach.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez online-schrauben.de, e.K. w celach badań naukowych lub historycznych albo w celach statystycznych zgodnie z art.89 ust.1 RODO, do wniesienia sprzeciwu, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym.
Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem online-schrauben.de, e.K. lub skontaktuj się z innym pracownikiem. Ponadto w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego osoba, której dane dotyczą, może, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.
• h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem że: decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a ustawodawstwo to zapewnia środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, wówczas online-schrauben.de, e.K. odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego punktu widzenia oraz do zaskarżenia decyzji.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby dochodzić praw w zakresie zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.
• i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

9. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza sieci to zbieranie, gromadzenie i ocena danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera m.in. dane o stronie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, trafiła na stronę internetową (tzw. referer), na jakie podstrony strony internetowej odwiedzono oraz jak często i przez jaki czas wyświetlona była podstrona. był oglądany. Analiza internetowa służy przede wszystkim optymalizacji witryny internetowej oraz analizie kosztów i korzyści reklamy internetowej.
Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie korzysta z dodatku „_gat._anonymizeIp” w celu analizy sieci za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu dodatkowi adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszej witryny odbywa się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej witryny internetowej, tworzenia dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny. Google Analytics ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej witryny internetowej. Za każdym razem, gdy uzyskują Państwo dostęp do poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i z zintegrowaną częścią Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiednią usługę Google Analytics komponent do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, i wykorzystuje ją między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie umożliwia naliczanie prowizji.
Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego nastąpił dostęp oraz częstotliwość wizyt osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby także Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, a także ma szansę temu zapobiec. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane ani informacje o wizytach na stronie internetowej nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest postrzegana przez Google jako sprzeczność. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, możliwa jest ponowna instalacja lub ponowna aktywacja dodatku do przeglądarki.
Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Użytkownicy mogą uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google .com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, kliknij ten link, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych przez Google Analytics w ramach tej witryny: Dezaktywuj Google Analytics Na Twoim urządzeniu przechowywany jest plik cookie rezygnacji. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć ten link. Ponadto rezygnacja obowiązuje wyłącznie w przeglądarce, z której korzystasz, i tylko w obrębie naszej strony internetowej www.online-schrauben.de, na której kliknięto łącze.

10. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Remarketing

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała usługi Google Remarketing na tej stronie internetowej. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej odwiedzili stronę internetową firmy. Integracja Google Remarketing umożliwia firmie tworzenie reklam dostosowanych do użytkownika, a tym samym wyświetlanie użytkownikowi Internetu reklam odpowiadających jego zainteresowaniom.
Operatorem usług Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Celem remarketingu Google jest wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań. Google Remarketing umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub na innych stronach internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu.
Google Remarketing ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google może rozpoznać osoby odwiedzające naszą witrynę, gdy później odwiedzają one strony internetowe, które są również członkami sieci reklamowej Google. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową, na której zintegrowana jest usługa Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika lub zachowanie podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań.
Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby także Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość sprzeciwu wobec reklam Google opartych na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads w każdej używanej przeglądarce internetowej i dokonać tam żądanych ustawień. Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdWords

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała z tą witryną Google AdWords. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy zdefiniowanie z wyprzedzeniem konkretnych słów kluczowych, za pomocą których reklama będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik użyje wyszukiwarki w celu uzyskania wyniku wyszukiwania powiązanego ze słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na odpowiednich stronach internetowych za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.
Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także wyświetlanie reklam obcych na naszej stronie internetowej.
Jeżeli podmiot danych trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google zapisze w systemie informatycznym podmiotu danych tzw. plik cookie konwersji. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji danej osoby. Jeśli plik cookie nie wygasł jeszcze, plik cookie konwersji służy do śledzenia, czy w naszej witrynie internetowej odwiedzono określone podstrony, takie jak koszyk w systemie sklepu internetowego. Plik cookie konwersji pozwala zarówno nam, jak i Google zrozumieć, czy osoba, której dane dotyczą, która dotarła do naszej witryny za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. sfinalizowała lub anulowała zakup towarów.
Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. My z kolei wykorzystujemy te statystyki odwiedzin, aby określić całkowitą liczbę użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, czyli określić sukces lub porażkę danej reklamy AdWords i zoptymalizować nasze reklamy AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni klienci korzystający z reklam Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą.
Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość sprzeciwu wobec reklam Google opartych na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads w każdej używanej przeglądarce internetowej i dokonać tam żądanych ustawień. Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Zastosowanie technologii SalesViewer®:

Na tej stronie internetowej gromadzone i przechowywane są dane do celów marketingowych, badań rynku i optymalizacji przy wykorzystaniu technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH w oparciu o prawnie uzasadniony interes operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym celu wykorzystywany jest kod oparty na JavaScript, który służy do zbierania danych związanych z firmą i odpowiedniego ich wykorzystania. Dane zbierane przy użyciu tej technologii są szyfrowane przy użyciu nieprzeliczanej funkcji jednokierunkowej (tzw. hashing). Dane są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę. Gromadzeniu i przechowywaniu danych można w każdej chwili sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość, klikając na ten link https://www.salesviewer.com/opt-out, aby uniemożliwić SalesViewer® gromadzenie danych w ramach tej witryny internetowej w przyszły. Na Twoim urządzeniu przechowywany jest plik cookie rezygnacji dla tej witryny. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link.

12. Metoda płatności: Przepisy dotyczące ochrony danych w przypadku PayPal jako metody płatności

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty PayPal na tej stronie internetowej. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności realizowane są za pośrednictwem tzw. kont PayPal, które reprezentują wirtualne konta prywatne lub firmowe. PayPal oferuje również możliwość przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal zarządzane jest poprzez adres e-mail, dlatego nie ma tradycyjnego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal pełni także funkcję powiernika i oferuje usługi ochrony kupujących.
Europejską spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wybierze opcję płatności „PayPal” podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Wybierając tę ​​opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przesłanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.
Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Do realizacji umowy kupna niezbędne są także dane osobowe związane z danym zamówieniem.
Celem przekazania danych jest realizacja płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże dane osobowe firmie PayPal, w szczególności jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazaniu. Dane osobowe wymieniane pomiędzy firmą PayPal a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane przez firmę PayPal agencjom sporządzającym raporty kredytowe. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.
PayPal może przekazywać dane osobowe spółkom stowarzyszonym oraz usługodawcom lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w ramach zamówienia.
Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

13. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce przykładowo w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towaru lub świadczenia innej usługi lub przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, np. w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład wtedy, gdyby gość w naszej firmie doznał obrażeń i jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem że nie naruszają interesów, podstawowych praw i wolności podmiot danych nie mają pierwszeństwa. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego ustawodawcę. W tym względzie uznał, że można założyć prawnie uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

14. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na artykule 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

15. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, chyba że nie będą już potrzebne do realizacji umowy lub zainicjowania umowy.

15. Przeprowadzanie kontroli kredytowej

W przypadku płatności na podstawie faktury oraz w innych przypadkach z uzasadnionych powodów onlineschrauben.de e.K. sprawdza i ocenia dane przekazane przez kupującego i w razie potrzeby prowadzi wymianę danych z Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstr. 18, 22761 Hamburg, Niemcy lub w Coface Kreditversicherung AG, PO Box 1209, 55002 Mainz onlineschrauben.de e.K. zastrzega sobie prawo do nieoferowania niektórych metod płatności w indywidualnych przypadkach.

Integracja Trustbadge Trusted Shops / innych widżetów

Widżety Trusted Shops są zintegrowane z tą witryną internetową w celu wyświetlania usług Trusted Shops (np. znaków jakości, zebranych recenzji), a także oferowania kupującym produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w optymalnym marketingu poprzez umożliwienie bezpiecznych zakupów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Znak zaufania i reklamowane w nim usługi stanowią ofertę Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia („Trusted Shops”), z którą wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę danych zgodnie z Art. 26 RODO. W ramach niniejszej informacji o ochronie danych osobowych poinformujemy Cię poniżej o istotnych treściach umowy zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO.

W ramach wspólnej odpowiedzialności między nami a Trusted Shops, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych lub w celu dochodzenia swoich praw, skontaktuj się z Trusted Shops, korzystając z opcji kontaktowych podanych w informacjach o ochronie danych. Niezależnie od tego zawsze możesz skontaktować się z wybraną przez siebie osobą odpowiedzialną. W razie potrzeby Twoja prośba zostanie następnie przekazana innej osobie odpowiedzialnej za odpowiedź.

1.Przetwarzanie danych podczas integracji identyfikatora zaufania / innych widżetów

Odznaka zaufania jest dostarczana przez amerykańskiego dostawcę CDN (sieci dostarczania treści). Odpowiedni poziom ochrony danych zapewnia decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, która dla USA jest dostępna tutaj. Dostawcy usług, z których korzysta się z USA, zazwyczaj podlegają przepisom UE-USA. Certyfikat Data Privacy Framework (DPF). Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jeżeli usługodawcy nie są certyfikowani w ramach DPF, jako odpowiednią gwarancję zawarte zostały standardowe klauzule umowne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do identyfikatora zaufania, serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera również Twój adres IP, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych oraz żądającego dostawcę (dane dostępowe) oraz dokumentuje pobranie. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu, tak aby zapisane dane nie mogły być przypisane do Ciebie osobiście. Zanonimizowane dane wykorzystywane są w szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.

2.Przetwarzanie danych po zrealizowaniu zamówienia

Jeśli wyraziłeś zgodę, identyfikator zaufania uzyskuje dostęp do informacji o zamówieniu przechowywanych na Twoim urządzeniu (całkowita kwota zamówienia, numer zamówienia, zakupiony produkt, jeśli dotyczy) oraz adres e-mail po sfinalizowaniu zamówienia, a Twój adres e-mail jest szyfrowany przy użyciu jednokierunkowego szyfrowania funkcja kryptograficzna. Wartość skrótu jest następnie przekazywana do Trusted Shops wraz z informacją o zamówieniu zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera a RODO. Ma to na celu sprawdzenie, czy jesteś już zarejestrowany w usługach Trusted Shops. W takim przypadku dalsze przetwarzanie będzie odbywać się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Tobą a Trusted Shops. Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w usługach lub nie wyrażasz zgody na automatyczne rozpoznawanie za pomocą plakietki zaufania, będziesz mieć możliwość ręcznej rejestracji w celu korzystania z usług lub uzupełnienia ochrony w ramach istniejącego użytkowania umowa, jeśli ma to zastosowanie.

Dostęp do informacji o zamówieniu (całość zamówienia, numer zamówienia, adres e-mail) przechowywanych na urządzeniu, z którego korzystasz, a także dalsze przetwarzanie po rejestracji reguluje również umowa z Trusted Shops zgodnie z art. 6 ust. 1 b RODO w aby dokończyć rejestrację w celu ochrony kupującego i zabezpieczyć zamówienie oraz, jeśli to konieczne, aby móc później wysłać Ci zaproszenia do recenzji pocztą elektroniczną. Jeśli się nie zarejestrujesz, wszystkie przesłane dane zostaną automatycznie usunięte przez Trusted Shops i osobiste odniesienia do nich nie będą już możliwe.

Trusted Shops korzysta z usług dostawców w zakresie hostingu, monitorowania i logowania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia bezawaryjnego działania. Przetwarzanie może odbywać się w krajach trzecich (USA i Izrael). Odpowiedni poziom ochrony danych zapewnia decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, która jest dostępna tutaj dla USA i tutaj dla Izraela. Dostawcy usług, z których korzysta się z USA, zazwyczaj podlegają przepisom UE-USA. Certyfikat ram ochrony danych. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jeżeli usługodawcy nie są certyfikowani w ramach DPF, jako odpowiednią gwarancję zawarte zostały standardowe klauzule umowne.

18. Przepisy prawne lub umowne regulujące udostępnianie danych osobowych; Niezbędność do zawarcia umowy;

Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe skutki braku udostępnienia Pragniemy wyjaśnić, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy). W celu zawarcia umowy może czasami zaistnieć konieczność przekazania nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Przykładowo osoba, której dane dotyczą, ma obowiązek udostępnić nam dane osobowe, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi ona skontaktować się z jednym z naszych pracowników. W każdym przypadku nasz pracownik wyjaśnia zainteresowanej osobie, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje miałoby niepodanie danych osobowych.

19. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

20. Powiadomienia push


Jeśli aktywujesz powiadomienia push dla tej witryny za pośrednictwem usługi „Signalize”, funkcja Twojej przeglądarki internetowej lub mobilnego systemu operacyjnego będzie wykorzystywana do dostarczania Ci powiadomień. Podczas wysyłania wiadomości przesyłane są wyłącznie dane anonimowe lub pseudonimowe. W zależności od konfiguracji serwisu mogą to być:
  • Pseudonimowy identyfikator użytkownika: losowo wygenerowana wartość (przykład: 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1) przechowywana w identyfikatorze śledzącego pliku cookie
  • Pseudonimiczne cyfrowe odciski palców, pseudonimowe identyfikatory urządzeń mobilnych oraz, w stosownych przypadkach, pseudonimowe identyfikatory między urządzeniami

Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczania subskrybowanych przez Ciebie powiadomień i dokonywania ustawień związanych z powiadomieniami. Prosimy o wyrażenie zgody na przechowywanie tych danych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz sprzeciwić się otrzymywaniu powiadomień korzystając z ustawień swojej przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Informacje na temat rezygnacji z powiadomień push znajdziesz w punkcie tutaj.
Aby móc w zrozumiały dla Ciebie sposób projektować treść powiadomień push, wykorzystujemy preferencje zebrane za pomocą pseudonimowego profilu użytkownika za pomocą pikseli śledzących, a jeśli wyrazisz na to zgodę, także za pomocą plików cookie i łączymy Twój identyfikator powiadomienia z identyfikatorem profilu użytkownika serwisu wyłącznie w celu przesyłania spersonalizowanych wiadomości. Technologia śledzenia służy również do statystycznej oceny powiadomień w naszym imieniu. Dzięki temu można ustalić, czy powiadomienie zostało dostarczone i czy zostało kliknięte. Wygenerowane w ten sposób dane są przetwarzane i przechowywane w naszym imieniu przez firmę etracker GmbH z Hamburga, która świadczy usługę Signalize wyłącznie w Niemczech i dlatego podlega rygorystycznym niemieckim i europejskim przepisom i standardom dotyczącym ochrony danych. Firma etracker została pod tym względem niezależnie sprawdzona i certyfikowana oraz ma prawo do stosowania znaku jakości w zakresie ochrony danych ePrivacyseal ubierać.
Przetwarzanie danych w celu analizy statystycznej powiadomień oraz lepszego dostosowania przyszłych powiadomień do zainteresowań odbiorców opiera się na naszym uzasadnionym interesie w postaci spersonalizowanej reklamy bezpośredniej zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. f RODO. Ponieważ prywatność naszych gości jest dla nas bardzo ważna, dane, które mogą umożliwić połączenie z konkretną osobą, takie jak adres IP, login lub identyfikatory urządzenia, są możliwie najszybciej anonimizowane lub pseudonimizowane. Wyklucza to wszelkie bezpośrednie odniesienia osobiste. Nie będą one wykorzystywane w żadnym innym celu, łączone z innymi danymi ani przekazywane osobom trzecim.
W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych opisanemu powyżej.