Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Tylko konsumenci mają czternastodniowe prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła towar w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (A&Mschrauben Handelsgesellschaft mbH, Simonshöfchen 27, 42327 Wuppertal, Niemcy, info@online-schrauben.de, telefon: 02022807760, faks: 02022807769) w drodze jasnego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwróconych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane w zwykły sposób pocztą, koszt wynosi 5,95 EUR. Ponosisz odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

– Do A&M Screws Handelsgesellschaft mbH, Simonshöfchen, 27, 42327 Wuppertal, Niemcy, info@online-schrauben.de, Faks: 02022807769

– Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących rzeczy
Towar (*)/świadczenie następującej usługi (*)

– Zamówione dnia (*)/otrzymane dnia (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

– Punkt odniesienia

(*) Niepotrzebne skreślić.